การบริหารจัดการคุณภาพ

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001-2015 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยมาตรฐานและการันตีคุณภาพต่างๆ เหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ISO 9001 : 2015

มีการจัดวางระบบบริหารงานคุณภาพ ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัท สุนทรฯ รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน และทราบถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิมในอนาคต

BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Packaging and Packaging Materials

บริษัท สุนทรฯ ได้รับการรับรองระบบที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ กระบวนการจัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบที่ปลอดภัยเหมาะสม เพื่อให้ได้มาตรฐานในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับบรรจุอาหาร รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ให้มีความปลอดภัย และได้คุณภาพระดับสากล

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

บริษัท สุนทรฯ มีมาตรฐานการผลิตที่กำหนดมาตรการ การวิเคราะห์ ควบคุม และป้องกันอันตรายตามกระบวนการผลิตของขั้นตอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์ จากตัวบุคคลเองหรือความผิดพลาดของเครื่องจักร เพื่อสร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงที่ไม่ใช่อาหาร

GMP (Good Manufacturing Practice)

บริษัท สุนทรฯ มีเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็น ในการผลิต และควบคุมเพื่อทําให้สามารถผลิตได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้บรรจุภัณฑ์อาหารถูกปนเปื้อนเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยสู่อาหารแก่ผู้บริโภค

HALAL การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ คำนึงถึงผู้บริโภคที่ต่างศาสนา เชื้อชาติ ตามศาสนบัญญัติเป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้า บริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ นอกเหนือจากการปนเปื้อนนยิส หรือ HARAM ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้ว บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ ยังเห็นถึงความสำคัญว่าบรรจุภัณฑ์ที่นำไปบรรจุอาหารนั้นก็จะต้องเป็น HALAL 100%

 2,920