You are currently viewing ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายโรงงานไปหลายแห่งตามนิคมอุสาหกรรมและต่างจังหวัด เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ให้ได้รับสินค้ารวดเร็วทันใจ และทางบริษัทยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นกระบวนการผลิตให้นำสมัยและสามารถรองรับความต้องการของตลาดอยู่ตลอดไป