ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ประกอบไปด้วย ปฏิบัติงานอย่างมีศีลธรรม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
เคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความเสมอภาคแก่พนักงาน และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมและชุมชน