นโยบายคุณภาพ

บริษัทสุนทร เมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ถูกต้อง ตามกฎหมาย และควบคุมคุณภาพให้พึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ สะอาด ปลอดภัย ทันเวลาที่กำหนด รับผิดชอบต่อลูกค้า และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 141